Như chúng ta đã biết, khi cá nhân, doanh nghiệp muốn tự in hoặc đặt in hóa đơn cần phải gửi Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/ đặt in, sau đó tiến hành lập và nộp đầy đủ chứng từ cũng như nội dung Thông báo phát hành hóa đơn cho Tổng cục Thuế xem xét và cân nhắc cho phép tự in hoặc đặt in hóa đơn. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, có một số đối tượng và nhóm đối tượng không được phép phát hành hóa đơn, tức là không thể tự in và đặt in hóa đơn mà phải mua hoặc xin cấp từ cơ quan quản lý thuế. Để các cá nhân và doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng phải mua hóa đơn từ cơ quan thuế không mất thời gian chuẩn bị Hồ sơ Thông báo phát hành, hôm nay tôi xin thống kê đầy đủ những đối tượng không được phép sử dụng hóa đơn đặt in và tự in theo quy định của pháp luật.

Đối tượng không được phép sử dụng hóa đơn đặt in hoặc tự in hay nói cách khác chính là những đối tượng bắt buộc phải mua hóa đơn từ cơ quan quản lý thuế. Các đối tượng này đa phần là các cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, doanh thu thấp, mức độ đảm bảo hay mức độ rủi ro cao nếu các doanh nghiệp này tự phát hành hóa đơn, khiến cơ quan thuế không quản lý và kiểm soát được hoạt động của các cơ sở này về hóa đơn cũng như về thuế.
Các đối tượng được cơ quan thuế cấp và bán hóa đơn bao gồm:
– Tổ chức, đoàn thể không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
Tổ chức, đoàn thể không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014 mới nhất và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.
– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;
– Tổ chức, đoàn thể kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.
– Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;
– Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sai phạm như: trốn thuế, gian lận thuế.
Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh này phải mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, quá trình kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ xem xét và có văn bản thông báo đồng ý cho phép doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng đầy đủ điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (văn bản thông báo được lập dựa trên mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Trên đây là thống kê các đối tượng không được phép sử dụng hóa đơn đặt in. Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý và xem xét bản thân doanh nghiệp thuộc đối tượng nào trước khi tiến hành lập và nộp Thông báo phát hành hóa đơn.

https://phongthuynews.net/anh-huong-cua-thi-truong-tai-chinh-len-bao-cao-tai-chinh/

https://phongthuynews.net/tran-thach-cao-phong-bep/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.